Czynności notarialne
Do zakresu usług świadczonych przez naszą kancelarię należą:


      sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:


            umowy sprzedaży
            umowy przedwstępne
            umowy zniesienia współwłasności
            umowy darowizny
            umowy spółki
            umowy przeniesienia własności nieruchomości
            umowy warunkowe
            umowy zamiany
            akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
            testamenty
            umowy działu spadku
            umowy majątkowe małżeńskie
            umowy o podział majątku wspólnego


      sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia


            sporządzanie poświadczeń
            sporządzanie protokołów
            sporządzanie protestów weksli i czeków
            doręczanie oświadczeń
            prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
            sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
            sporządzanie na życzenie Klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
            sporządzanie innych czynności wynikających z przepisów


Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić zasięgnięciem w naszej kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego
uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością.
Czynności mogą być dokonywane poza siedzibą kancelarii jeśli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.

Udzielamy informacji również w języku angielskim.Oto wykaz podstawowych dokumentów koniecznych do dokonania czynności notarialnych:


      do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego:


            aktualny odpis z księgi wieczystej
            dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu
            nabycia spadku)
            zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn -
            jeśli nabycie
            zbywanej nieruchomości nastąpiło na podstawie dziedziczenia lub umowy darowizny
            zawartej po styczniu 2007 roku
            dowody osobiste osób biorących w udział w czynności oraz ich numery NIP


      do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

            aktualny odpis z księgi wieczystej jeśli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa
            dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie
            spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o
            stwierdzeniu nabycia spadku)
            dowody osobiste osób biorących w udział w czynności oraz ich numery NIP


      do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

            aktualny odpis z księgi wieczystej
            dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu
            nabycia spadku)
            wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze
            wieczystej (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe)
            zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na
            danym obszarze (wydaje właściwy Urząd Gminy)
            dowody osobiste osób biorących w udział w czynności oraz ich numery NIP